L’Associació Catalana d’entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques “GESTIONA“ com a responsable del tractament, a través de la seva plataforma, https://gestiona-associacio.cat/ garanteix un nivell adequat i coherent de protecció de les persones físiques en el que respecta a les seves dades personals, objecte de tractament per l’empresa, d’acord amb el Reglament general de protecció de dades (2016/679) i la Llei Orgànica 3/2018 de protecció de dades i garantia dels drets digitals. 

L’Associació Catalana d’entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques “GESTIONA” només tracta dades personals amb plena responsabilitat i lleialment, i d’acord amb bases jurídiques que puguin permetre la licitud del tractament. Així mateix, s’han adoptat les mesures de seguretat oportunes i apropiades per a la protecció dels drets i llibertats de les persones interessades. 

A continuació, s’ofereix una informació addicional i ampliada respecte a activitats de tractament específiques, realitzades a través del seu lloc web: 

1.2.1. Responsable del tractament

  • Identitat: Associació Catalana d’entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques “GESTIONA”
  • CIF:  G65894388 
  • Direcció Postal: Pau Vila 13-15 1º3º, Sant Cugat del Vallès 08174
  • Correu electrònic: info@gestiona-associacio.cat 

1.2.2. Finalitat del tractament de les dades, legitimació del tractament i conservació 

A l’Associació Catalana d’entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques “GESTIONA”, tractarem les seves dades amb les següents finalitats: 

  • Atendre les seves sol·licituds d’informació a través del nostre e-mail de contacte legitimat pel consentiment que ens presta en posar-se en contacte amb nosaltres. Article 6.1.a) RGPD 2016/679.
  • Gestionar la seva alta com a usuari de les nostres plataformes Mercatus i Sapiens i prestar-li els nostres serveis a través de les mateixes, legitimats per la relació contractual per a la prestació de serveis. Article 6.1.b) RGPD 2016/679.

Una vegada acomplerta la finalitat per la qual duu a terme el tractament de les seves dades, aquestes es destruiran i només seran conservades les necessàries per a portar a terme reclamacions o donar compliment a les normatives aplicables. 

En el cas de les dades necessàries per a dur a terme comunicacions comercials, es mantindran les mateixes fins als terminis que determini la legislació o fins al moment en què l’interessat s’oposi al tractament.   

1.2.3. Destinataris de les seves dades 

Les seves dades podran ser cedides a tercers com a administracions públiques quan resulti necessari o quan existeixi una obligació legal. 

1.2.4. Transferències Internacionals de Dades

L’Associació Catalana d’entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques “GESTIONA” té contractats recursos que duen a terme transferències internacionals de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea. 

Aquests països compten amb un adequat nivell de protecció de dades declarat per la Comissió Europea i també amb l’aportació de garanties adequades com el conveni bilateral entre la UE i EE.UU. denominat DATA PRIVACY FRAMEWORK.  

L’Associació Catalana d’entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques GESTIONA” té contractada la seva infraestructura virtual segons un model de computació al núvol a través de Microsoft. 

Més informació: https://privacy.microsoft.com/es-es/privacystatement. 

1.2.5. Decisions automatitzades incloses l’elaboració de perfils

L’Associació Catalana d’entitats de Gestió d’instal·lacions esportives públiques “GESTIONA”  no realitza la presa de decisions automatitzades i tampoc l’elaboració de perfils.

1.2.6. Drets dels interessats 

Com a usuaris de https://gestiona-associacio.cat/, tindran dret a: 

  • Accedir, rectificar o sol·licitar la supressió de les seves dades, en el moment que consideri que no son necessàries per a la finalitat que varen ser recollides.
  • Sol·licitar la portabilitat o limitar el tractament, en aquest cas només conservarem els estrictament necessaris per a portar a terme l’exercici de reclamacions. 
  • Enretirar el seu consentiment, en qualsevol moment. 

Per a procedir a l’exercici de drets haurà de posar-se en contacte amb nosaltres, a la nostra adreça de correu electrònic  info@gestiona-associacio.cat 

Si considera que els seus drets de protecció de dades han sigut vulnerats podrà presentar una reclamació a l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades https://apdcat.gencat.cat/ca/inici